Bonniers Trafikskola Online

Bilar och dess klimat- och miljöpåverkan

klimat och miljöpåverkan bilar

Klimathotet växer världen över och fordonstrafik står för stora utsläpp av koldioxid, det påverkar naturen och miljön negativt. Dessa utsläpp bidrar även till växthuseffekten. Vi fördjupar oss i ämnet och hjälper körkortstagare klara de miljörelaterade frågor som finns med i kursplanen för B-körkort.

Att bilar släpper ut avgaser som påverkar naturen negativt är de flesta medvetna om. Främst handlar det om förbränningen av fossila bränslen som diesel och bensin som orsakar utsläpp av koldioxid vilket i sin tur bidrar till växthuseffekten.

Vad är växthuseffekten?

Jordens atmosfär består av en mängd olika gaser. En del av de gaserna, så som vattenånga, metangas, koldioxid och lustgas går under samlingsnamnet växthusgaser.
Den värmestrålning som är på väg att lämna jorden kan i viss utsträckning absorberas av växthusgaserna. Den värmen som växthusgaserna alstrat återstrålas sedan för att sedan absorberas igen.

Växthusgaserna gör då att värmestrålningen stannar kvar i atmosfären under en längre tid och värmer under tiden upp jorden, för att slutligen, när våglängden blir så lång att den inte längre kan absorberas, skickas ut i rymden.

Växthuseffekten är nödvändig för livet på jorden, utan den skulle det vara cirka 30° Celsius kallare än det är i dagsläget. Problemet uppstår när växthuseffekten förstärks.

Den förstärkta växthuseffekten sker när mängden växthusgaser ökar. Det kan liknas vid att lägga en filt över jorden. I takt med att växthusgaserna ökar absorberar de mer värmestrålning, vilket i förlängningen gör att jordens medeltemperatur ökar. Detta fenomen kallas för global uppvärmning.

Exempel på konsekvenser som kan komma av global uppvärmning.

• Naturkatastrofer. I takt med att världens isar smälter kan vattennivån öka, vilket i sin tur kan leda till översvämningar.
• Skördar slås ut. Med ökad medeltemperatur kan odlingar drabbas av missväxt.
• Fattiga drabbas. Sjukdomar och ohälsa sprider sig snabbare vilket främst drabbar fattiga områden och människor som lever där.
• Biologiska mångfalden hotas. Med ökad medeltemperatur påverkas livsmiljön för många av världens djur. Exempelvis isbjörnen när isarna smälter.

Drivmedel

Bensin är i dagsläget det vanligaste drivmedlet i Sverige. Bensin är ett så kallat fossilt bränsle som är en av bovarna i miljöfrågan och bidrar negativt till den förstärkta växthuseffekten.

Kör man en bensindriven bil kan man tänka på att tanka med bensin av miljöklass 1, den innehåller mindre skadliga ämnen. Man kan även tänka på att köra miljömedvetet På så vis släpper bilen ut mindre skadliga ämnen.

Diesel är även det ett fossilt bränsle. Den diesel som säljs i Sverige är av miljöklass 1 och innehåller, likt bensin av samma miljöklass, mindre skadliga ämnen. Även när man kör dieseldrivet bör man tänka på att applicera ”ecodriving”.

Av dessa två fossila bränslen är det fordon som drivs av bensin som släpper ut mest av växthusgasen koldioxid, medan en dieseldriven släpper ut högre halter kväveoxid och andra skadliga partiklar (upp till 15 gånger mer).

För att minska dessa utsläpp i en dieselbil finns det, i nyare bilar, ett partikelfilter som ska reducera antalet skadliga partiklar.

Nya bilar släpper ut mindre skadliga ämnen än äldre. För att minska avtrycken på miljön kan man även se till att hålla bilen ren och fin utvändigt, och när man tvättar den använda sig av miljövänliga tvättmedel. Ha rätt lufttryck i däcken för att minska rullmotståndet, det leder i sin tur till att bränsleförbrukningen sjunker. Kör inte med onödig utrustning och bagage som tynger ner bilen.

Kväveoxider (NOx)

• Orsakar ökad försurning av mark samt övergödning av sjöar
• Påverkar människans arvsmassa och luftvägar
• Ökar mängden marknära ozon

Koldioxid (CO2)

• Växthusgasen som i störst utsträckning bidrar till klimatförändringen och växthuseffekten
• Fossila bränslen som bensin och diesel orsakar stora koldioxidutsläpp

Alternativa drivmedel

Trots att nya bilar som drivs av fossila bränslen är mycket bättre för miljön är dem gamla är det en nödvändighet att ta fram ett drivmedel som är miljömässigt hållbart i längden. Det ultimata vore ett drivmedel som är billigt, både att framställa och köpa, som inte påverkar miljön negativt.

Elbilen- har till folks stora förvåning funnits med sedan 1890-talet men i takt med oljan tycktes vara en oändlig källa minskade intresset för elbilen. Nu är den dock högintressant då den inte släpper ut några farliga ämnen vid körning. Den är även billigare att ”tanka” än bilar som drivs av fossila bränslen.

Nackdelarna med elbilarna som finns på marknaden i dagsläget är att de är dyra att tillverka, vilket leder till att de är dyra att införskaffa. Elen som används för att ladda bilen är inte alltid framställd på ett miljövänligt vis. Vatten-, sol- och vindkraft är bra alternativ medan kolkraft inte är lika bra för miljön.

Etanol är en alkohol som utvinns från förnyelsebara källor. En förbränningsmotor som drivs av etanol fungerar snarlikt en motor som drivs av bensin. Faktum är att etanol i bränsleform (E85) är en blandning med cirka 85 % etanol och 15 % bensin. De flesta bilar som drivs av etanol går att köra på bensin. Etanol i vissa aspekter är ett mer miljövänligt drivmedel då bilar som drivs av det inte släpper ut lika mycket.

Nackdelarna med etanol är att framställningen av det inte anses vara miljövänlig då exempelvis regnskogar (som binder koldioxid) skövlas för att göra plats åt odlingsmark för etanolproduktion. Miljöpåverkan blir med andra ord indirekt.